Privacyverklaring

Badmintonclub Badminton Beernem VZW p/a Lattenklieversstraat 41, 8730 Sint-Joris (Beernem) info@badmintonbeernem.be 

Privacyverklaring 

1. Algemeen 

Badmintonclub Beernem hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Badmintonclub Beernem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 

Als Badminton Beernem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Badminton Beernem VZW; Zetel: Lattenklieversstraat 41, 8730 Sint-Joris (Beernem) 

Emailadres: info@badmintonbeernem.be 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Badmintonclub Beernem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om je te kunnen verzekeren bij alle clubactiviteiten
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Badmintonclub Beernem (uitvoering overeenkomst) 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen per email en/of per brief. (gerechtvaardigd belang) 
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

3. Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen : 

 • identificatiegegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, postcode

4. Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties – 

 • Bestuursleden van de vereniging

5. Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, inschrijvingsformulieren) 
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 
 • het verzorgen van backups van onze data. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen 

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor marketingdoeleinden.

7. Bewaartermijn Badmintonclub 

Badminton Beernem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Badmintonclub Beernem verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 (vijf) jaren na het laatste gebruik. Deze termijn van 5 (vijf) jaren biedt ons de gelegenheid om de geschiedenis van de club te documenteren en oud-leden niet meer dan éénmaal per seizoen opnieuw uit te nodigen tot lidmaatschap. 

8. Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Alle personen die namens Badminton Beernem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

9. Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

11. Wijziging privacyverklaring 

Badminton Beernem kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 27 augustus 2021.